ASDefender®

Regulamin
strony internetowej

§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, zwany dalej “Sklepem”, działa pod adresem ASDefender.com, jest prowadzony przez firmę SEYDASTUDIO.PL Anna Seyda, zwanej dalej „Sprzedawcą” z siedzibą w 85-452 Bydgoszcz, ul. Sowia 3 lok. 30, NIP: 8791146217, REGON: 092973120, email: shop@asdefender.com, numer rachunku bankowego (mBank): 11 1140 2004 0000 3302 8457 3865.

§2. Definicje

Kupujący – każda osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę ze Sprzedawcą.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.- „Kodeks Cywilny”) oraz osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm. – „Ustawa o Prawach Konsumenta”)
Produkt – treści cyfrowe stanowiące oprogramowanie cyfrowe.

§3. Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne do prawidłowego skorzystania z usługi to:

 • dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa IE 8 lub nowsza (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge itp.),
 • skrzynka e-mailowa.
§4. Zamówienie

Zamówienie jest składane poprzez wybranie produktów do koszyka i wypełnienie formularza z danymi nabywcy.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu) niniejszego Regulaminu.
Nabywca musi podać adres email, na który zostaną wysłane szczegóły zamówienia oraz klucz aktywacyjny.
Niedopuszczalne jest przesyłanie informacji zawierających treści bezprawne i nieprawdziwe.

§5. Sposób realizacji zamówienia

Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu od Klienta wpłaty za zakupione produkty, przeważnie nie później niż w 24 godziny od daty wpłynięcia należności za zakup.
Oprogramowanie jest dostarczane standardowo w formie elektronicznej, bez nośnika. Link do pobrania oprogramowania zostaje przesłany nabywcy na adres email podany przy zakupie. Nabywca otrzymuje na podany przy zakupie adres email klucz aktywacyjny, który po wprowadzeniu do programu umożliwia jego aktywację na okres zakupionej subskrypcji.

§6. Niezgodność towaru z umową

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument może żądać – na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta – doprowadzenia do jego zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

§7. Odstąpienie od umowy i reklamacje

Akceptując warunki zakupu oprogramowania, Klient zgadza się na fakt, że po udzieleniu klucza seryjnego i aktywacji produktu, jest on uznawany za używany. W związku z tym, zwrot lub reklamacja z powodu zmiany zdania lub braku zainteresowania produktem po aktywacji nie będą uznawane.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu. Jeżeli płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot zapłaconej kwoty, jest dokonywany na rachunek karty, którą dokonano płatności.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i reklamacje można wnosić na adres e-mail subscription@asdefender.com.
Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail podany przy zakupie lub w formie pisemnej.

§8. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwana dalej: „RODO”, jest SEYDASTUDIO.PL Anna Seyda z siedzibą w Bydgoszczy, 85-452 Bydgoszcz, ul. Sowia 3 lok. 30.
 2. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje:
  • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

  Skorzystanie z praw przez Użytkownika jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
§9. Formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Paynow (mBank S.A.z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18).
Dostępne formy płatności: przelewy internetowe, BLIK, płatności kartami, Google Pay .

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Obecna wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2024 i ma zastosowanie od tego dnia włącznie.

§10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta.